No sBlock: TELL_FRIEND_LINK in file: templates/container.tpl
Dostawa opon i dętek dla MZD - Miejski Zarząd Dróg (MZD) w Cieszynie
Newsletter
ePUAP

 

A A A

Dostawa opon i dętek dla MZD

Miejski Zarząd Dróg  zaprasza do składania ofert w sprawie udzielenie zamówienia o wartości poniżej 14 000 euro na realizację przedsięwzięcia pn. „Dostawa opon i dętek wraz usługą wymiany ogumienia taboru samochodowego Miejskiego Zarządu Dróg”


1. Przedmiot zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia pn. “ Dostawa opon i dętek wraz usługą wymiany ogumienia taboru samochodowego Miejskiego Zarządu Dróg ”

 

2. Termin wykonania zamówienia: od 15.04.2011 r. do 15.04.2012 r.

 

3. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

3.1. oferta złożona na wzorcowym druku (według załącznika nr 1);

3.2. aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym tym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dopuszcza się kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem)

 

4. Kryterium oceny ofert i jej znaczenie: cena oferty – 100 %, w tym:
a) Star 900x20 - 47%
b) Broddson - 18%
c) Kia - 15%
d) Liaz - 8%
e) Multicar - 6%
f) Volkswagen LT - 6%

Cena podana przez Dostawcę będzie obowiązywać przez okres ważności umowy i nie będzie podlegać waloryzacji w okresie jej trwania.

 

5. Termin składania ofert upływa dnia 15.04.2011r. o godz. 11:00. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg , Cieszyn, ul. Liburnia 4, I piętro, pok. 6.

 

6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.04.2011r. o godz. 11:15 w sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg , I piętro, pok. 6. 

 

Prowadzący postępowanie: Dział Głównego Mechanika, 

ul. Liburnia 4, 43-400 Cieszyn, telefon: 33 - 4795260, fax: 33 -8582890 wew.108

Autor:gszew
 
Dodaj link do:www.wykop.plwww.facebook.com