No sBlock: TELL_FRIEND_LINK in file: templates/container.tpl
Drogi - Miejski Zarząd Dróg (MZD) w Cieszynie
Newsletter
ePUAP

 

A A A

Drogi

Dział Zarządzania i Nadzoru Drogowego zajmuje się zarządzaniem drogami publicznymi oraz niepublicznymi dla których gmina Cieszyn jest zarządcą terenu, a także drogami powiatowymi, realizując zadania wynikające z porozumień i umów zawartych przez Zarząd Miasta Cieszyna z innymi podmiotami. Powyższe zadania realizowane są przez:

 • sporządzanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
 • sporządzanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
 • pełnienie funkcji inwestora,
 • koordynację robót w pasie drogowym,
 • prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
 • przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
 • wykonywanie robót inwestycyjnych,
 • przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 • wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
 • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 • wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach, wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla danej drogi oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
 • wydawanie decyzji na wykonanie zjazdów z dróg publicznych, budowy ogrodzeń od strony drogi, uzgadnianie przyłączy kanalizacji deszczowej,
 • wydawanie zezwoleń na lokalizacje urządzeń obcych w pasie drogowym (gaz., pr¹d, woda, kanalizacja sanitarna, telekomunikacja, sieć ciepłownicza),
 • dzierżawienie terenów w obrębie pasów drogowych,
 • wydawanie decyzji na reklamy umieszczane w pasie drogowym i poza nim,
 • uzgadnianie dokumentacji technicznych,
 • prowadzenie parkingów na drogach publicznych i na terenach miejskich,
 • wydawanie abonamentów postojowych na płatne parkingi i na postój w strefie ograniczonego ruchu kołowego,
 • opiniowanie projektów organizacji ruchu,
 • prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym.


Dział Wykonawstwa Drogowego prowadzi i nadzoruje prace związane z utrzymaniem dróg. Do prac tych należą między innymi:

 • utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
 • remonty nawierzchni, chodników, dróg i placów,
 • realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu drogowego,
 • wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających,
 • wykonywanie robót związanych z utrzymaniem parkingów,
 • zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników,
 • wypożyczanie  estrady.
 
Dodaj link do:www.wykop.plwww.facebook.com
 • Wykaz ulic - Cieszyn

 • Odszkodowania

 • Zajęcie pasa drogowego

 • Odtworzenie nawierzchni

  Ujednolicenie sposobu przywrócenia nawierzchni w obrębie pasa drogowego tak, aby nie dopuścić do przedwczesnego zniszczenia nawierzchni, obniżenia klasy drogi, zaniżenia kategorii ruchu, ograniczenia jej funkcji, niewłaściwego jej użytkowania oraz pogorszenia warunków bezpieczeństwa ruchu i stanowi kompendium wymagań, które stawia Zarządzający pasem drogowym na jego odtworzenie na podstawie obowiązujących przepisów

 • Wykorz. dróg w spos. szczeg.