No sBlock: TELL_FRIEND_LINK in file: templates/container.tpl
Informacje ogólne - Miejski Zarząd Dróg (MZD) w Cieszynie
Newsletter
ePUAP

 

A A A

Informacje ogólne

ZATWIERDZENIE PROJEKTU STAŁEJ LUB CZASOWEJ ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU

 

 

OPIS SPRAWY

Postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu dotyczącego dróg powiatowych i gminnych na terenie Cieszyna wszczyna się na wniosek niżej wymienionych jednostek, Po rozpatrzeniu złożonego projektu organizacji ruchu organ zarządzający ruchem może:

 • zatwierdzić organizację ruchu w całości lub w części: bez zmian, po wprowadzeniu zmian lub wpisaniu uwag dotyczących wdrożenia organizacji ruchu;
 • odesłać projekt w celu wprowadzenia poprawek;
 • odrzucić projekt.


Projekt organizacji ruchu może przedstawić do zatwierdzenia:


1.zarząd drogi;
2.organ zarządzający ruchem;
3.inwestor lub jednostka, a w szczególności: kolejowe jednostki organizacyjne; jednostki organizacyjne prowadzące prace w pasie drogowym, zainteresowani przedsiębiorcy, organizacje turystyczne;
4.osoba realizująca zamówienie jednostek, o których mowa w pkt 1-3.


WYMAGANE DOKUMENTY :


Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:
1.plan orientacyjny w skali od 1:10.000 do 1:25.000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;


2.plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1.000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2.000 lub szkic bez skali) zawierający:

 • lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,
 • parametry geometrii drogi;

 

3.program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;

 

4.zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy;

 

5.opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;

 

6.przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu - w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;

 

7.nazwisko i podpis projektanta.

 

8.W przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności, organ zarządzający ruchem może dopuścić wprowadzanie zmian organizacji ruchu na podstawie projektu uproszczonego zawierającego:

 • opis techniczny zawierający charakterystykę robót;
 • powtarzalny schemat umieszczenia na drodze znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
 • sposób rozmieszczenia i oznakowania pojazdów zabezpieczających lub wykonujących roboty lub czynności wykonywane na drodze; w szczególności dotyczy to robót i czynności przesuwających się wzdłuż drogi.

 

9.Projekt organizacji ruchu przedstawia się do zatwierdzenia, co najmniej w dwóch egzemplarzach. Do przedstawionego do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu powinny być dołączone opinie:

 • komendanta powiatowego Policji - w przypadku projektu obejmującego drogę powiatową,
 • zarządu drogi, jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt;
 • opinia Policji nie jest wymagana w przypadku projektu organizacji ruchu obejmującego wyłącznie drogi gminne oraz w przypadku projektu uproszczonego w przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności.

 

10.Organ zarządzający ruchem może w uzasadnionych przypadkach zażądać dołączenia do projektu:

 • profilu podłużnego lub przekroju poprzecznego drogi,
 • danych o istniejącym lub prognozowanym natężeniu ruchu, z uwzględnieniem struktury kierunkowej na skrzyżowaniach i struktury rodzajowej;
 • złożenia dodatkowych egzemplarzy projektu.


FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA* :

 • Wniosek o zaopiniowanie projektu zmiany organizacji ruchu
 • Wniosek o zatwierdzenie projektu zmiany organziacji ruchu
 • Zawiadomienie o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu
 • Zawiadomienie o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu MZD

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Sprawy niewymagające postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie. W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego -nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej sprawa jest załatwiana nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Podstawa prawna ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) art. 35.


MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Miejski Zarząd Dróg
ul. Liburnia 4
43-400 Cieszyn
sekretariat pok. nr 6

 

PODSTAWA PRAWNA :


Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. nr. 108 poz. 908), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. (Dz.U. nr. 177 poz.1729)

 


UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE :


Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu. W przypadku, robót związanych z utrzymaniem drogi niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o planowanym rozpoczęciu prac, podając datę, czas i miejsce ich wykonywania, co najmniej na 24 godziny przed ich rozpoczęciem. Organizacja ruchu może być wprowadzona pod warunkiem braku sprzeciwu ze strony organu zarządzającego ruchem. 

Autor:gszew
 
Dodaj link do:www.wykop.plwww.facebook.com