No sBlock: TELL_FRIEND_LINK in file: templates/container.tpl
Plakatowanie - Miejski Zarząd Dróg (MZD) w Cieszynie
Newsletter
ePUAP

 

A A A

Plakatowanie

z dnia 30 marzec 2011 roku

 

REGULAMIN

w sprawie zasad i trybu korzystania z tablic ogłoszeniowych znajdujących się na terenie miasta Cieszyna

 

§ 1

Przez tablice ogłoszeniowe rozumie się wszystkie wolno stojące tablice ogłoszeniowe oraz słupy stojące na terenie miasta, ujęte w wykazie załączonym do niniejszego regulaminu.

 

§ 2

1.Na tablicach ogłoszeniowych mogą być wywieszane informacje, pochodzące od osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych, których forma, treść i rysunek zostały przyjęte przez Miejski Zarząd Dróg jako zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
2.Osoby oraz jednostki, o których mowa w ust. 1 ponoszą odpowiedzialność za treści zawarte na dostarczonych plakatach i ogłoszeniach.
3.Zamieszczanie ogłoszeń i plakatów na tablicach ogłoszeniowych bez zgody MZD jest zabronione.

 

§ 3

Postępowanie z ogłoszeniami i plakatami:
1.Uruchomienie zlecenia na plakatowanie następuje wyłącznie po wypełnieniu przez zleceniodawcę druku „Zlecenie na plakatowanie”. Druk dostępny jest w MZD Cieszyn ul. Liburnia 4 oraz na stronie www.mzd.cieszyn.pl.
2.W celu umieszczenia informacji na tablicach, należy dostarczyć ogłoszenia i plakaty do Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie przy ul. Liburnia 4 oraz dokonać opłaty w kasie MZD.
3.Przyjęte ogłoszenia i plakaty do poniedziałku do godz.1400 rozklejane są w tzw. trybie normalnym w dniu następnym tj. we wtorek, do godziny 1500 (z wyjątkiem świąt).
4.W tzw. trybie ekspresowym, za dodatkową opłatą, możliwe jest przyjęcie ogłoszeń i plakatów do rozlepiania na tablicach ogłoszeniowych w każdym innym dniu roboczym poza wtorkiem, pod warunkiem posiadania wolnych miejsc na tablicach i słupach.
5.Przyjęte przez MZD ogłoszenia i plakaty do rozlepiania oznaczone są naklejką o treści: „Reklama płatna. Zaklejanie, zrywanie - karane w oparciu o kodeks wykroczeń”.

 

§ 4

1. Czas ekspozycji jednego zlecenia obejmuje siedem dni (od wtorku do poniedziałku) z możliwością przedłużenia o kolejne 7 dni pod warunkiem estetycznego wyglądu plakatów. Przy przedłużeniu ekspozycji pobiera się opłatę wg cennika.
2. O kolejności umieszczenie plakatów na słupach decyduje data zlecenia.
3. O miejscu umieszczenia plakatu na słupie decyduje pracownik MZD dokonujący plakatowania.
4. W przypadku braku miejsca na słupach plakaty nie zostaną wyklejona – plakaty i gotówka podlegają zwrotowi.

 

 

§ 5

1. Za umieszczenie informacji na tablicach ogłoszeniowych pobierane są opłaty wg. aktualnego cennika ustalonego przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg oraz zasad określonych w §6 i §7 niniejszego regulaminu.
2. Warunkiem wykonania usługi plakatowania jest uiszczenie opłaty wniesionej gotówką w kasie MZD do godziny 1430, najpóźniej w przeddzień edycji.

 

§ 6

1.Za umieszczanie plakatów i ogłoszeń dotyczących:
informacji o jednostkach organizacyjnych Miasta Cieszyna,
informacji o imprezach o charakterze charytatywnym,
informacji o imprezach sponsorowanych w całości przez Urząd Miejski w Cieszynie,
informacji o imprezach organizowanych przez jednostki miejskie Gminy Cieszyn,
informacji o imprezach związanych ze “Świętem Trzech Braci”
informacji o imprezach związanych z festiwalem filmowym “Wakacyjne Kadry”
informacji o imprezach związanych z festiwalem muzycznym “Viva Il Canto”
pobiera się opłaty w wysokości 10% cen aktualnego cennika.
2.Za umieszczanie plakatów i ogłoszeń dotyczących imprez sponsorowanych w części przez Urząd Miejski w Cieszynie pobiera się opłaty w wysokości 50% cen aktualnego cennika.


§ 7

Utrzymanie tablic w należytym stanie należy do Miejskiego Zarządu Dróg.

 

§ 8

MZD nie odpowiada za uszkodzenia ekspozycji powstałe w wyniku działania osób trzecich, warunków atmosferycznych oraz za odbarwienie lub inne zniekształcenie plakatów prze zamawiającego wskutek nieodpowiednich farb, wad druku papieru. Na prośbę Zleceniodawcy MZD uzupełni brakujące sztuki bezpłatnie podczas następnej edycji.

 
 
 
C E N N I K
 
 
opłat za usługi w zakresie plakatowania
obowiązujący od 01.01.2011r.

1. W trybie normalnym – wtorek

a/ plakaty do formatu A-3 3,00 + 23% VAT
b/ plakaty do formatu A-2 6,00 + 23% VAT
c/ plakaty do formatu A-1 8,00 + 23% VAT
d/ plakaty format powyżej A-1 15,00 + 23% VAT
 
2. W trybie ekspresowym (dni tygodnia oprócz wtorków) należność za poszczególne formaty powiększona zostanie o 100%
 
 
 
 
WYKAZ
 
 
słupów i tablic ogłoszeniowych znajdujących się na terenie miasta Cieszyna

1. ul. Frysztacka - CFFiL
2. ul. Frysztacka - Karolinka
3. ul. Moniuszki - Szymanowskiego
4.ul. Moniuszki – rejom cm. żydowskiego
5. ul. Katowicka - oś. Piastowskie
6. ul. Rudowska - Wrzosów
7. ul. Bobrecka pod wiaduktem
8. ul. Bobrecka - dworzec PKS
9. ul. Hajduka - dworzec PKP
10. ul. Kolejowa - Wyspiańskiego
11. ul. Garncarska - koło sądu
12. ul. Garncarska - koło sądu
13. pl. Słowackiego - koło LO
14. ul. 3-go Maja - wejście do Lasku Miejskiego
15. ul. Żeromskiego - Reymonta
16. pl. Wolności - parking
17. pl. Londzina - koło bud. TP SA
18. Rynek - koło Ratusza
19. ul. Mennicza - pl. Teatralny
20. Al. J. Łyska przy kładce do Czech
21. ul. Górna - Hallera
22. ul. Puńcowska - Mickiewicza
23. ul. Tomanka - Śniegonia

24. ul. Kossak - na przeciw Biedronki
25. ul. Hallera - Słowicza
26. ul. Bielska - Krasna, przystanek ZGK
27. ul. Katowicka - Krokusów
28. ul. Majowa
29. skrzyżowanie ul. Wyższa Brama / Plac Kościelny
30. ul. Katowicka - Pastwiska przy rondach
31. ul. Wrzosów przy przystanku ZGK
32. ul. Kościuszki os. Bobrek Zachód przystanek ZGK
33. ul. Filasiewicza/ Katowicka przystanek ZGK
 

 

Autor:gszew
 
Dodaj link do:www.wykop.plwww.facebook.com