No sBlock: TELL_FRIEND_LINK in file: templates/container.tpl
Uchwała Nr XLVI/474/06 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 stycznia 2006 roku - Miejski Zarząd Dróg (MZD) w Cieszynie
Newsletter
ePUAP

 

A A A

Uchwała Nr XLVI/474/06 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 stycznia 2006 roku

 Uchwała Nr XLVI/474/06
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 26 stycznia 2006 roku


w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 236 z 2005 r., poz. 2008 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie,

 

Rada Miejska Cieszyna uchwala


§ 1

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn

 


Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

Art. 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości położonych na obszarze Gminy Cieszyn.
2. Postanowienia regulaminu obowiązują:
1)właścicieli nieruchomości,
2)wykonawców robót budowlanych,
3)przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej, w tym przystanki,
4)właścicieli i użytkujących obiekty, lokale i punkty handlowe lub usługowe, a także takie obiekty, jak parkingi, hale i stadiony sportowe, targowiska, cmentarze,
5)zarządców dróg,
6)zarządców ogrodów działkowych,
7)wszystkich korzystających z terenów będących własnością Gminy Cieszyn.

 

Art. 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1)ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.);
2)jednostce wywozowej – należy przez to rozumieć gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów odrębnych, posiadającego zezwolenie na wykonywanie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cieszyn;
3)koszu ulicznym – należy przez to rozumieć urządzenie do gromadzenia odpadów komunalnych, ustawione na chodnikach i placach, w pobliżu punktów handlowych, na przystankach komunikacji publicznej i przy postojach taxi, w parkach oraz w innych miejscach użytku publicznego o wzmożonym ruchu pieszych;
4)nieczystościach ciekłych – należy przez to rozumieć ścieki, tj. wody zużyte na cele bytowe lub gospodarcze gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;
5)odpadach budowlanych – należy przez to rozumieć odpady powstające w procesie budowy, modernizacji, remontów lub rozbiórek budynków i budowli, w tym również odpady powstające w procesie remontów dróg, chodników, ciągów pieszych i rowerowych;
6)odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter i skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;
7)odpadach komunalnych wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach na odpady komunalne;
8)odpadach niebezpiecznych w odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych, a w szczególności lampy fluorescencyjne, przeterminowane leki, baterie i akumulatory, zużyte urządzenia elektryczne zawierające niebezpieczne elementy, przeterminowane środki ochrony roślin, opakowania po aerozolach, resztki farb i lakierów, opakowania po farbach;
9)odpadach roślinnych – należy przez to rozumieć frakcję odpadów ulegających biodegradacji, powstających w procesie uprawy, urządzania i pielęgnacji terenów zieleni, terenów zieleni nieurządzonej oraz odpady pochodzenia roślinnego z targowisk i cmentarzy;
10)odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;
11)pasie drogowym – należy przez to rozumieć wydzielony liniami granicznymi grunt, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą;
12)pojemniku na odpady komunalne – należy przez to rozumieć urządzenie wykonane z ocynkowanej blachy stalowej, z blachy stalowej zabezpieczonej środkiem antykorozyjnym lub z tworzyw sztucznych o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, przystosowane do opróżniania przez specjalistyczne pojazdy, wyposażone w szczelną pokrywę zapobiegającą wywiewaniu odpadów i wydostawaniu się zapachów i odorów;
13)terenach zieleni urządzonej – należy przez to rozumieć tereny wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe, a w szczególności parki, zieleńce, skwery, promenady, bulwary oraz cmentarze, a także zieleń towarzyszącą ulicom, placom, budynkom, składowiskom oraz obiektom kolejowym i przemysłowym;
14)terenach zieleni nieurządzonej – należy przez to rozumieć inne tereny niż wymienione w pkt. 13 pokryte roślinnością, na których nie są prowadzone prace związane z gospodarką leśną, uprawą roli i roślin oraz hodowlą zwierząt gospodarskich;
15)użytku publicznym – należy przez to rozumieć tereny, obiekty i pomieszczenia ogólnodostępne;
16)właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby fizyczne posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami na podstawie innych tytułów prawnych;
17)zabudowie zwartej – należy przez to rozumieć tereny istniejących budynków i budowli o różnych rodzajach użytkowania takich, jak zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna i mieszana, przemysłowa, magazynowo-składowa i letniskowa, zlokalizowanych na działkach tworzących zgrupowania nieruchomości;
18)zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania, odpowiadające wymaganiom określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach;
19)zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;
20)zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych, a w szczególności trzodę chlewną, krowy, konie, owce, kozy, ptactwo domowe, zwierzęta futerkowe i pszczoły.

 


Rozdział II
Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na nieruchomościach
i na terenach użytku publicznego

 


Art. 3. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymywania czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego i estetycznego nieruchomości poprzez:
1)wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne;
2)przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych;
3)gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;
4)oddzielne gromadzenie ścieków bytowych i gnojówki oraz gnojowicy;
5)prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru odpadów komunalnych w zakresie opisanym w rozdziale IV regulaminu;
6)wykaszanie nieruchomości, terenów zieleni urządzonej oraz terenów zieleni nieurządzonej w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w sezonie wegetacyjnym;
7)usuwanie z zewnętrznych ścian budynków i ogrodzeń ogłoszeń, plakatów, reklam, afiszy, napisów i rysunków itp., umieszczonych poza wyznaczonymi do tego celu powierzchniami lub urządzeniami;
8)usuwanie sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów, balkonów i gzymsów budynków niezwłocznie po ich pojawieniu się;
9)uprzątanie z powierzchni nieruchomości, w tym z podwórzy, przejść, bram itp. oraz z chodnika położonego wzdłuż nieruchomości błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń.
2. Utrzymanie czystości i porządku dotyczy również niezwłocznego uprzątania przez wykonawców robót budowlanych wszelkich zanieczyszczeń na ciągach pieszych i komunikacyjnych oraz na terenach zieleni, powstałych w związku z prowadzoną budową oraz niezwłocznego uprzątania przez jednostki wywozowe wszelkich zanieczyszczeń powstałych w trakcie załadunku odpadów.

 

Art. 4. 1. Obowiązek oczyszczania chodników ze śniegu i lodu winien być realizowany przez ich odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów oraz podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika, przy czym usuwanie śniegu i lodu nie może powodować uszkadzania nawierzchni chodnika.
2. Do ograniczenia śliskości chodnika mogą być używane wyłącznie takie materiały, jak piasek bądź kruszywo naturalne lub sztuczne, które należy niezwłocznie usunąć z chodnika po ustaniu przyczyn ich zastosowania.
3. Niedopuszczalne jest stosowanie do ograniczenia śliskości chodnika popiołu i żużlu oraz środków chemicznych w postaci stałej lub zwilżonej w tym soli takich, jak np. chlorek sodu, chlorek magnezu, chlorek wapnia lub innych.
4. Zanieczyszczenia usuwane z chodników, w tym materiały szorstkie winny być gromadzone w pojemnikach na odpady komunalne, z zachowaniem postanowień art. 14.

 

Art. 5. 1. Wprowadza się obowiązek ustawienia w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego, w tym na terenach takich, jak drogi publiczne, znajdujące się na obszarze zabudowy zwartej, przystanki komunikacji publicznej i parkingi, koszy ulicznych w ilości dostosowanej do intensywności ruchu pieszego, przy czym minimalna pojemność pojedynczego kosza powinna wynosić 30 litrów.
2. Właściciele nieruchomości o charakterze terenów zieleni urządzonej przeznaczonych do użytku publicznego, w szczególności parków, zieleńców, skwerów, terenów zieleni osiedlowej, zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w kosze do gromadzenia psich odchodów usuwanych przez właścicieli psów zgodnie z art. 28. Dopuszcza się także możliwość wyznaczenia miejsc służących do załatwiania potrzeb fizjologicznych przez psy. Kosze lub wyznaczone miejsca należy utrzymywać we właściwym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym.
3. Opróżnianie koszy ulicznych oraz koszy, o których mowa w ust. 2, winno następować z częstotliwością dostosowaną do stopnia ich napełnienia, z zachowaniem postanowień art. 17.
4. Na terenach, na których odbywają się imprezy sportowo-rekreacyjne, handlowe, kulturalne i inne, obowiązek zapewnienia odpowiedniej, dodatkowej ilości koszy ulicznych oraz wyposażenia terenu w wystarczającą ilość przenośnych szaletów na czas trwania imprezy, spoczywa na jej organizatorach, po uzgodnieniu z właścicielem nieruchomości, na której odbywa się impreza. Organizatorzy imprez zobowiązani są do uprzątnięcia terenu po przeprowadzonej imprezie najpóźniej do godziny 10°° dnia następnego. Zebrane odpady usuwa się na zasadach wynikających z zapisów regulaminu.
5. W przypadku tymczasowego składowania w pasie drogowym materiałów opałowych oraz materiałów budowlanych i innych przedmiotów związanych z wykonywaniem robót na terenie nieruchomości, miejsce składowania tych materiałów powinno być oczyszczone natychmiast po ich usunięciu. Zajęcie pasa drogowego wymaga uzyskania stosownego zezwolenia zarządcy drogi zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

Art. 6. 1. Mycie pojazdów mechanicznych poza myjniami samochodowymi, na nieruchomościach przeznaczonych do użytku publicznego lub ich częściach, może odbywać się w miejscach do tego wyznaczonych, przystosowanych i oznakowanych. Właściciele nieruchomości mogą myć pojazdy samochodowe w obrębie własnej nieruchomości pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z wymaganiami regulaminu; w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi.
2. Ścieki powstałe podczas mycia samochodów w miejscach do tego wyznaczonych, przystosowanych i oznakowanych muszą być odprowadzone do kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej, lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z wymaganiami regulaminu, a w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzone bezpośrednio do wód lub do ziemi.
3. Naprawy pojazdów samochodowych mogą być przeprowadzane wyłącznie w specjalistycznych warsztatach, za wyjątkiem sytuacji awaryjnych oraz z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Właściciel pojazdu może wykonywać doraźne naprawy związane z bieżącą eksploatacją pojazdu w obrębie własnej nieruchomości, jeżeli czynności te nie powodują zanieczyszczenia wód lub ziemi oraz uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.

 

Art. 7. Na terenie Gminy Cieszyn zabrania się:
1)spalania wszelkich odpadów w instalacjach grzewczych budynków, na otwartej przestrzeni oraz poza instalacjami i urządzeniami przeznaczonymi do termicznego przekształcania odpadów, działającymi na podstawie przepisów odrębnych, za wyjątkiem spalania odpadów z drewna nie zawierającego substancji niebezpiecznych;
2)umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp.;
3)niszczenia elewacji budynków, ogrodzeń oraz innych obiektów i urządzeń, poprzez umieszczanie na nich ogłoszeń, plakatów, reklam, afiszy, napisów i rysunków bez zgody właściciela nieruchomości, a w przypadku obiektów zabytkowych dodatkowo zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków;
4)składowania odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych, usuwania ich do koszy ulicznych oraz do pojemników stanowiących cudzą własność;
5)zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;
6)indywidualnego wywożenia i przekazywania do unieszkodliwiania odpadów komunalnych, za wyjątkiem odpadów budowlanych, odpadów komunalnych wielkogabarytowych i odpadów roślinnych;
7)wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi lub studzienkami sieci kanalizacji sanitarnej bądź ogólnospławnej, wskazanymi przez zarządzającego oczyszczalnią ścieków;
8)indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości;
9)wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów, podjazdów itp.;
10)składowania opału i materiałów budowlanych na drogach dojazdowych, poboczach dróg, w rowach przydrożnych, na skarpach potoków i cieków wodnych, na terenach zieleni i terenach zieleni nieurządzonej, na gruntach stanowiących własność osób trzecich, w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego, za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w art. 5 ust. 5.


Rozdział III
Zasady gromadzenia i usuwania stałych odpadów komunalnych

 

Art. 8. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do usuwania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości na podstawie umowy zawartej z jednostką wywozową, w której określa się podstawowy sposób gromadzenia oraz częstotliwość i terminy usuwania odpadów komunalnych.

 

Art. 9. 1. Powstałe na terenie nieruchomości odpady komunalne muszą być gromadzone wyłącznie w typowych i spełniających techniczne wymogi bezpieczeństwa, higieny i ochrony środowiska pojemnikach na odpady komunalne, uzgodnionych z jednostką wywozową. Nie dotyczy to odpadów komunalnych wielkogabarytowych, odpadów budowlanych oraz odpadów ulegających biodegradacji, zbieranych i przekazywanych do odbioru selektywnie.
2. Odpady zbierane selektywnie mogą być gromadzone w workach foliowych w zakresie i na zasadach określonych w rozdziale IV regulaminu.
3. Dopuszcza się gromadzenie odpadów komunalnych niesegregowanych w workach foliowych pod warunkiem, że:
1)worki te będą wykorzystywane przez właściciela nieruchomości do krótkotrwałego gromadzenia odpadów, jako uzupełnienie urządzeń, o których mowa w ust. 1,
2)będą to worki szczelnie zamykane, w kolorze czarnym, z wyraźnym nadrukiem informującym o podmiocie odpowiedzialnym za odebranie i transport odpadów.
4. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, to muszą być one gromadzone w sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych i wywożone zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów odrębnych.

 

Art. 10. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania w należytym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym urządzeń wymienionych w art. 9 ust. 1, jak również do regularnego przeprowadzania ich dezynfekcji.

 

Art. 11. Urządzenia, o których mowa w art. 9 ust. 1 muszą być ustawione:
1)w granicach nieruchomości, w miejscach łatwo dostępnych dla mieszkańców nieruchomości i pracowników jednostki wywozowej lub w innym miejscu uzgodnionym z władającym terenem,
2)w miejscach o utwardzonej i równej powierzchni, zabezpieczonych przed zbieraniem się wody i błota, pozwalających na utrzymanie otoczenia w czystości i w należytym stanie sanitarnym,
3)w sposób umożliwiający swobodny dojazd pojazdom wywożącym odpady, bez narażania na szkodę ludzi, budynków i pojazdów,
4)w sposób nie powodujący utrudnień i niedogodności dla użytkowników nieruchomości i osób trzecich.

 

Art. 12. Koszty wyposażenia nieruchomości w urządzenia, o których mowa w art. 9 oraz przygotowania i utrzymywania miejsc ustawienia pojemników ponoszą właściciele nieruchomości.

 

Art. 13. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uzgadniania z jednostką wywozową miejsc ustawiania pojemników, dróg dojścia oraz miejsc i terminów wystawiania pojemników do wywozu, a także warunków technicznych tych miejsc.

 

Art. 14. Z uwagi na konieczność zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji pojemników na odpady komunalne zabrania się:
1)wrzucania do pojemników na odpady komunalne: śniegu, lodu, gruzu budowlanego, gorącego żużlu i popiołu, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych oraz odpadów przemysłowych, medycznych i weterynaryjnych,
2)wykorzystywania przez prowadzących placówki handlowe i usługowe koszy ulicznych do składowania i gromadzenia opakowań i odpadów powstałych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej,
3)spalania w pojemnikach na odpady i koszach ulicznych, jakichkolwiek odpadów.

 

Art. 15. 1. Podmioty prowadzące działalność usługowo-handlową zobowiązane są do zawarcia umowy określającej podstawowy sposób gromadzenia oraz częstotliwość usuwania odpadów komunalnych powstałych w wyniku prowadzonej działalności
1) z jednostką wywozową lub
2)z właścicielem nieruchomości, na której prowadzona jest działalność usługowo-handlowa.
2. Odpady należy gromadzić w miejscu prowadzenia działalności usługowo-handlowej i na zasadach określonych w art. 9 regulaminu.

 

Art. 16. Właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki na odpady komunalne o następujących minimalnych pojemnościach, przy założeniu, że częstotliwości wywozu nie będą mniejsze od przyjętych w art. 17 regulaminu:
1)15 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na każdą nieruchomość,
2) dla żłobków, przedszkoli i szkół wszelkiego typu – 3 l na każde dziecko, ucznia, studenta i pracownika,
3) dla domów opieki, szpitali, zakładów karnych, internatów, hoteli, pensjonatów itp. – 15 l na jedno łóżko,
4) dla lokali handlowych – 25 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na lokal, z zastrzeżeniem pkt. 6,
5) dla lokali i zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych, a także dla takich obiektów jak kina, biblioteki, gabinety lekarskie, apteki, biura itp. – pojemnik o pojemności 110 l na każdych 10 pracowników, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l,
6) dla lokali gastronomicznych, w tym także tzw. ogródków gastronomicznych – 5 l na jedno miejsce konsumpcyjne,
7) dla punktów handlowo-usługowych poza lokalem, straganów oraz kiosków o powierzchni do 15 m2 – co najmniej pojemnik (lub worek) o pojemności 60 l na każdy punkt,
8) dla ogródków działkowych – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 1100 l na każde 2 ha powierzchni.

 

Art. 17. 1. Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych winna być ustalona z jednostką wywozową w taki sposób, aby nie dopuścić do przepełniania się pojemników oraz rozkładu zgromadzonych w nich odpadów.
2. Wywóz odpadów komunalnych nie może odbywać się rzadziej niż:
1)jeden raz w miesiącu dla budynków jednorodzinnych, a także dla ogródków działkowych w okresie od 1 marca do 31 października,
2)jeden raz w miesiącu dla pojemników i worków do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych,
3)pięć razy w tygodniu dla koszy ulicznych, przy czym dwa razy w tygodniu dla koszy ulicznych ustawionych na przystankach komunikacji publicznej,
4)jeden raz w tygodniu dla budynków mieszkalnych wielolokalowych,
5)jeden raz na dwa tygodnie dla pozostałych nieruchomości i obiektów objętych postanowieniami regulaminu.

 


Rozdział IV
Zasady selektywnego gromadzenia stałych odpadów komunalnych

 

Art. 18. 1. Wprowadza się obowiązek selektywnego gromadzenia następujących stałych odpadów komunalnych takich, jak:
a.papier,
b.plastik,
c.złom metali,
d.szkło kolorowe,
e.szkło bezbarwne.
2. Do selektywnego gromadzenia odpadów stosuje się pojemniki oraz worki odpowiadające ogólnym warunkom określonym w regulaminie z tym, że pojemniki i worki te utrzymane są w następującej kolorystyce:
a.niebieski – z przeznaczeniem na papier,
b.żółty – z przeznaczeniem na plastik,
c.pomarańczowy – z przeznaczeniem na złom metali,
d.zielony – z przeznaczeniem na szkło kolorowe,
e.biały – z przeznaczeniem na szkło bezbarwne.
3. Selektywne gromadzenie odpadów prowadzi się z zachowaniem ogólnych warunków usuwania odpadów określonych w regulaminie oraz na warunkach i w terminach określonych w umowie z jednostką wywozową.

 

Art. 19. Odpady komunalne wielkogabarytowe winny być gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby do tego uprawnione i usuwane niezwłocznie, w terminach uzgodnionych z jednostką wywozową lub podmiotem prowadzącym działalność w zakresie ich unieszkodliwiania na podstawie odrębnych przepisów, z uwzględnieniem częstotliwości określonych w art. 17.

 

Art. 20. Odpady budowlane należy gromadzić oddzielnie w pojemnikach i terminach uzgodnionych z jednostką wywozową lub podmiotem prowadzącym działalność w zakresie ich unieszkodliwiania na podstawie odrębnych przepisów.

 

Art. 21. Powstające na terenie nieruchomości odpady roślinne winny być gromadzone oddzielnie oraz przekazywane jednostce wywozowej lub podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie ich unieszkodliwiania na podstawie odrębnych przepisów. Dopuszcza się kompostowanie odpadów roślinnych na terenie własnej nieruchomości, pod warunkiem że kompostowanie odpadów nie stanowi uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości, a kompostownik jest oddalony od granicy nieruchomości co najmniej 2 metry. Odległość ta może być mniejsza w przypadku zgody właściciela sąsiedniej nieruchomości na lokalizację kompostownika.

 


Rozdział V
Zasady gromadzenia i usuwania nieczystości ciekłych

 

Art. 22. 1. Nieczystości ciekłe nieodprowadzane do sieci kanalizacyjnej lub przydomowej oczyszczalni ścieków, muszą być gromadzone w zbiornikach bezodpływowych wykonanych i użytkowanych w sposób uniemożliwiający przenikanie ich zawartości do wód lub do ziemi, oraz spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych.
2. Zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków muszą być zlokalizowane na terenie nieruchomości w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego jednostki wywozowej w celu ich opróżnienia.

 

Art. 24. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani usuwać nieczystości ciekłe ze zbiorników, o których mowa w art. 23 na podstawie umowy zawartej z jednostką wywozową i w terminach w niej określonych.
2. Częstotliwość usuwania nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości winna być ustalona w taki sposób, aby nie dopuścić do przepełnienia się zbiorników i wylewania nieczystości na powierzchnię terenu oraz zanieczyszczania wód i ziemi. Ustala się, że minimalna ilość nieczystości ciekłych do usunięcia przypadająca na 1 mieszkańca wynosi 1,5 m3/miesiąc.
3. Usuwanie odpadów z przydomowych oczyszczalni ścieków odbywa się minimum jeden raz w roku, na podstawie umowy zawartej z jednostką wywozową.

 

Art. 25. Z uwagi na konieczność zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji zbiorników bezodpływowych zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są nieczystości ciekłe.

 


Rozdział VI
Zasady dokumentowania realizacji obowiązków w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi i nieczystościami ciekłymi

 

Art. 26. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przechowywania umowy zawartej z jednostką wywozową oraz dowodów zapłaty za usuwanie odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych przez okres 1 roku od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczą.

 


Rozdział VII
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

 

Art. 27. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych, a zwłaszcza psów, zobowiązani są do zachowania środków ostrożności gwarantujących otoczeniu porządek i bezpieczeństwo poprzez:
1)nie pozostawianie zwierząt bez należytej opieki i dozoru, w szczególności psów, które są nienależycie uwiązane lub nie znajdują się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia,
2)nie powierzanie opieki nad zwierzętami osobom nie gwarantującym właściwego dozoru,
3)zabezpieczenie przed wydostaniem się zwierzęcia poza obręb obiektu w przypadku gdy nieruchomość lub budynek jest pilnowany przez psa oraz właściwe oznakowanie obiektu tabliczką z napisem "Uwaga! Pies!" lub o treści równoznacznej.

 

Art. 28. Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są do:
1)usuwania zanieczyszczeń po zwierzętach domowych z klatek schodowych oraz innych pomieszczeń przeznaczonych do użytku publicznego, a także z ulic, chodników, placów, ścieżek i alejek parkowych, parków, zieleńców i kwietników przeznaczonych do użytku publicznego,
2)wyprowadzania na tereny zabudowy zwartej oraz na tereny użytku publicznego psów wyłącznie na smyczy, a psów agresywnych oraz psów ras uznawanych za agresywne również w kagańcu.

 

Art. 29. 1. Zabrania się wypuszczania i wyprowadzania zwierząt na place zabaw dla dzieci, ścieżki zdrowia, kwietniki oraz miejsca oznakowane zakazem.
2. Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej możliwe jest tylko na zasadach ustalonych przez przewoźnika.
3. Zabrania się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego oraz do obiektów i lokali handlowych lub gastronomicznych, jeżeli zakaz taki wynika z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości, obiektu lub lokalu.

 

Art. 30. 1. Właściciele psów zobowiązani są do zgłaszania posiadanych psów do ewidencji prowadzonej przez Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego i zaopatrzenia ich w identyfikatory.
2. Właściciel nowo nabytego psa jest obowiązany dokonać jego zgłoszenia w terminie 30 dni od daty nabycia.
3. Właściciel psa jest obowiązany do zgłaszania wszelkich zmian w stanie posiadania (zmiana właściciela, śmierć psa, zaginięcie itp.) celem aktualizacji w ewidencji, w terminie 30 dni od daty wystąpienia zmiany.

 

Art. 31. Dokarmianie ptaków i innych zwierząt na terenach użytku publicznego jest dopuszczalne pod warunkiem, że nie powoduje zanieczyszczania terenu oraz uciążliwości dla innych użytkowników terenów.

 


Rozdział VIII
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej

 

Art. 32. Wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich wewnątrz obszaru ograniczonego ulicami: Sportową, Rzeźniczą, Mostową, Dojazdową, Zamkową (od ul. Dojazdowej do ul. Liburnia), Liburnia, Kolejową, Bielską (od ul. Kolejowej do ul. Górnej), Górną (od ul. Bielskiej do Pl. Poniatowskiego), Pl. Poniatowskiego, Błogocką (od Pl. Poniatowskiego do ul. Ogrodowej), Ogrodową, Al. J. Raszki, 3 Maja (od Al. J. Raszki do Al. J. Łyska), Al. Łyska (od ul. 3 Maja do ul. Zamkowej), Al. Piastowską (od ul. Zamkowej do ul. Sportowej).

 

Art. 33. 1. Poza obszarem, o którym mowa w art. 32, zakaz chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zabudowy zwartej, zajętej przez budownictwo wielorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe.
2. Na pozostałych terenach chów i utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest dopuszczalne wyłącznie w granicach własności nieruchomości, pod warunkiem przestrzegania zasad regulaminu z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie lub prowadzący hodowlę jest zobowiązany:
1)gromadzić i usuwać powstające odpady i nieczystości w sposób zgodny z prawem, zwłaszcza z wymogami regulaminu, i nie powodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód i ziemi,
2)ograniczyć wszelką uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem, do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona,
3)przestrzegać obowiązujących w tym zakresie przepisów sanitarno-epidemiologicznych.
4. Zabrania się jazdy konnej oraz wyprowadzania koni na tereny parków, skwerów i zieleńców przeznaczonych do użytku publicznego, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych i oznakowanych.
5. Obszar pasieczyska winien być ogrodzony, a przy wejściu na pasieczysko lub na teren nieruchomości, na której znajduje się pasieczysko należy umieścić tabliczkę „Uwaga pszczoły” lub o treści równoznacznej.
6. Ule z pszczołami winny być ustawione w odległości nie mniejszej niż 10 m od uczęszczanej drogi, budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych, a także od granicy z nieruchomością sąsiednią, a w przypadku gdy oddzielone są stałą przeszkodą taką, jak parkan, mur, żywopłot o wysokości co najmniej 3 m, która powoduje wznoszenie się wylatujących i powracających do ula pszczół nad pobliskim terenem, w odległości 3-10 m.

 


Rozdział IX
Zasady przeprowadzania akcji deratyzacyjnej

 

Art. 34. Wprowadza się obowiązek przeprowadzania przez właścicieli wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych gminy Cieszyn deratyzacji (odszczurzania) co najmniej 1 raz na 2 lata w okresie między 15 października a 31 grudnia.

 

Art. 35. Dopuszcza się możliwość przeprowadzania deratyzacji w innych terminach i na mniejszym obszarze niż określony w art. 34, w przypadku gdy jest to uzasadnione stanem zagrożenia sanitarnego.

 

Art. 36. Zasady przeprowadzania deratyzacji każdorazowo określa zarządzenie Burmistrza Miasta Cieszyna.

 

Art. 37. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

 


Rozdział X
Przepisy końcowe

 

Art. 38. 1. Kontrolę i egzekwowanie przepisów regulaminu powierza się Straży Miejskiej oraz osobom imiennie upoważnionym przez Burmistrza Miasta Cieszyna.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do udzielania Straży Miejskiej lub innym upoważnionym przez Burmistrza Miasta Cieszyna osobom, wiarygodnych i wyczerpujących informacji dotyczących sposobu gromadzenia i usuwania odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych z terenu własnej nieruchomości oraz do przedstawiania na żądanie do wglądu umów, dowodów zapłaty oraz innych dokumentów umożliwiających ustalenie faktycznej ilości odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych podlegających gromadzeniu i usuwaniu.

 

Art. 39. Naruszenie przepisów regulaminu podlega karze wymierzanej w trybie i na zasadach określonych w ustawie.

 

 


§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

 


§ 3

Traci moc uchwała Nr LV/528/02 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 


Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Brachaczek

Autor:gszew
 
Dodaj link do:www.wykop.plwww.facebook.com