No sBlock: TELL_FRIEND_LINK in file: templates/container.tpl
Zajęcie pasa drogowego - Miejski Zarząd Dróg (MZD) w Cieszynie
Newsletter
ePUAP

 

A A A

Zajęcie pasa drogowego


Informacja w sprawie wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego przez Miejski Zarząd Dróg

 

Miejski Zarząd Dróg informuje, że każde zajęcie pasa drogowego tj.: chodnika, jezdni, pobocza, zieleńca na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Wszelkie urządzenia i obiekty niezwiązane z gospodarką drogową i zabezpieczeniem ruchu drogowego mogą być umieszczane w pasie drogowym wyłącznie za zezwoleniem Miejskiego Zarządu Dróg.


Zajęcie pasa drogowego w przypadku usunięcia awarii umieszczonego w nim urządzenia nie wymaga zezwolenia Miejskiego Zarządu Dróg. Jednostka usuwająca awarię jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić Zarząd Drogi o wejściu w teren pasa drogowego.


Za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg pobiera się opłatę, a za niedotrzymanie warunków podanych w zezwoleniu lub zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia pobiera się kary pieniężne. Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się samowolne zajęcie pasa drogowego, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określono w zezwoleniu.


O wydanie zezwolenia występuje inwestor bądź wykonawca robót posiadający pełnomocnictwo inwestora.


We wniosku należy obowiązkowo podać:

 • nazwę , adres, nr telefonu oraz NIP inwestora,
 • nazwę, adres, nr telefonu wykonawcy robót,
 • imię i nazwisko kierownika robót oraz nr telefonu,
 • cel/przyczynę zajęcia pasa drogowego,
 • wymiary zajętej powierzchni (tj. długość i szerokość chodnika, jezdni, pobocza, zieleńca),
 • długość i szerokość urządzeń wbudowywanych w pas drogowy,
 • planowany okres odtworzenia nawierzchni.

 

Ponadto do wniosku należy dołączyć (wg potrzeb):

 • Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
 • Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeśli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych,
 • Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,
 • Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej
 • Kserokopię decyzji zezwalającej na lokalizację obiektu umieszczanego w pasie drogowym,
 • Projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym,
 • w przypadku, kiedy wniosek składa osoba, która nie widnieje w wypisie z Krajowego Rejestru Sądowego firmy w imieniu której składa wniosek bądź wypisie z ewidencji działalności gospodarczej należy złożyć pełnomocnictwo wraz z opłata skarbową, którą należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Cieszynie w ING BSK nr 91 1050 1083 1000 0022 7607 6284. Dowód wpłaty należy dołączyć do pełnomocnictwa.

 

Miejski Zarząd Dróg po otrzymaniu wyżej wymienionych dokumentów wydaje zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w formie decyzji administracyjnej. Od decyzji administracyjnej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Burmistrza Miasta Cieszyna.


Decyzję należy obowiązkowo odebrać przed przystąpieniem do prac w pasie drogowym.


Po zakończeniu robót, zajmujący pas drogowy jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić pisemnie Zarząd Drogi o zakończeniu robót i przywróceniu zajmowanego odcinka pasa drogowego do stanu pierwotnego. Zarząd Drogi dokonuje komisyjnego odbioru zajmowanego pasa drogowego.
W przypadku nie zgłoszenia terenu do odbioru lub nie odtworzenie nawierzchni pasa drogowego będzie traktowane jako samowolne zajęcie pasa drogowego.
 

Autor:gszew
 
Dodaj link do:www.wykop.plwww.facebook.com