No sBlock: TELL_FRIEND_LINK in file: templates/container.tpl
Zasady przetwarzania danych w Miejskim Zarządzie Dróg w Cieszynie - Miejski Zarząd Dróg (MZD) w Cieszynie
Newsletter
ePUAP

 

A A A

Zasady przetwarzania danych w Miejskim Zarządzie Dróg w Cieszynie

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1), zwane "rozporządzenie 2016/679", „RODO", "GDPR".


W związku z powyższym zasady przetwarzania danych w Miejskim Zarządzie Dróg w Cieszynie są następujące.


Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie, Liburnia 4, 43-400 Cieszyn, tel. 33 85 82 890, sekretariatmzd@mzd.cieszyn.pl;


Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie, Stawowa 6, 43-400 Cieszyn, tel. 33 85 23 653, joannadlugokecka@mzd.cieszyn.pl;


Państwa dane osobowe przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych z realizacją zadań publicznych, a w szczególności:
- wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia)
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia)
- celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).

 

Oprócz realizacji ww. celów MZD jest również pracodawcą, w związku z czym przetwarza dane swoich pracowników, czy też stażystów i praktykantów, którzyodbywają staże i praktyki oraz osób starających się o pracę w jednostce.


Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych najczęściej jest art. 6 ust. 1 lit. c, d i e rozporządzenia 2016/679 wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, ale również art. 6 ust. 1 lit. b przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.


Zgodnie z obowiązującym prawem odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być inne podmioty administracji publicznej w tym miejskie jednostki organizacyjne jeżeli np. rozstrzygnięcie Państwa sprawy wymaga konsultacji z innym podmiotem lub do przekazania tych danych zobowiązani jesteśmy przepisami prawa. Odbiorcami Państwa danych są również podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu. Do tych podmiotów zaliczamy firmy informatyczne, które świadczą usługi serwisowe oprogramowania, z którego korzysta MZD.


Okres przechowywania Państwa danych zależy od celu przetwarzania danych oraz zgodny jest z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., nr 14, poz. 67) lub z innym szczególnym przepisem prawa, regulaminem

.

Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Żądanie usunięcia danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest umowa, wiązać się będzie z koniecznością rozwiązania umowy.

 

W związku z realizowanymi zadaniami publicznymi przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie podanie przez Państwa danych osobowych w trakcie załatwiania spraw jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. 

 
Dodaj link do:www.wykop.plwww.facebook.com