Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie (MZD) jest jednostką organizacyjną Urzędu Miejskiego w Cieszynie, utworzoną z dniem 1 lipca 2002 r. Siedziba MZD znajduje się w Cieszynie, przy ul. Liburnia 4, tel/fax. 338582890.

1.  MZD jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych, nieposiadającą osobowości prawnej.

2.  MZD wykonuje zadania zarządcy dróg publicznych w zakresie zarządzania drogami gminnymi, ulicami, mostami i placami oraz organizacją ruchu drogowego dla:

 • dróg gminnych,
 • dróg przekazanych w zarząd Burmistrzowi Miasta Cieszyna na podstawie porozumień zawartych z innymi zarządcami dróg, zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Podstawowy przedmiot działalności MZD:

 • wykonywanie obowiązków zarządcy dróg publicznych określonych w ustawie o drogach publicznych i innych przepisach prawa,
 • oświetlanie ulic, placów i dróg publicznych, w tym oświetlenie dekoracyjne, świąteczne, a także oświetlenie obiektów zabytkowych oraz planowanie oświetlenia miejskiego,
 • prowadzenie targowisk miejskich,
 • zamieszczanie ogłoszeń i plakatów na słupach i tablicach ogłoszeniowych,
 • gospodarowanie nieruchomościami w ramach posiadanego do nich prawa,
 • zarządzanie miejskimi placami i terenami zieleni, w tym wyznaczonymi placami zabaw,
 • organizacja, nadzór i prowadzenie strefy płatnego parkowania,
 • realizacja innych zadań powierzonych do realizacji przez Burmistrza Miasta Cieszyna.

W Miejskim Zarządzie Dróg utworzone są następujące komórki organizacyjne:

 • Dział Zarządzania i Nadzoru Drogowego,
 • Dział Wykonawstwa Drogowego,
 • Dział Utrzymania Przestrzeni Publicznej,
 • Dział Organizacyjny,
 • Wieloosobowe Stanowisko ds. Egzekucji i Windykacji,
 • Wieloosobowe Stanowisko ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych.

Sprawy organizacyjne prowadzi Dział Kadrowo – Płacowy oraz Dział Finansowo Księgowy.

Strukturę MZD tworzą:

 • Dyrektor
 • Z-ca Dyrektora
 • Dział Zarządzania i Nadzoru Drogowego
 • Dział Wykonawstwa Drogowego
 • Dział Utrzymania Przestrzeni Publicznej
 • Dział Organizacyjny
 • Wieloosobowe Stanowisko ds. Egzekucji i Windykacji
 • Wieloosobowe Stanowiso ds. Inwesycji i Zamówień Publiczych
 • Dział Kadrowo – Płacowy
 • Dział Finansowo – Księgowy

Dział Zarządzania i Nadzoru Drogowego

zajmuje się zarządzaniem drogami publicznymi oraz niepublicznymi dla których gmina Cieszyn jest zarządcą terenu, a także drogami powiatowymi, realizując zadania wynikające z porozumień i umów zawartych przez Zarząd Miasta Cieszyna z innymi podmiotami. Powyższe zadania realizowane są przez:

 • sporządzanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
 • sporządzanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
 • pełnienie funkcji inwestora,
 • koordynację robót w pasie drogowym,
 • prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
 • wykonywanie robót inwestycyjnych,
 • przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 • wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
 • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 • wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach, wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla danej drogi oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
 • wydawanie decyzji na wykonanie zjazdów z dróg publicznych, budowy ogrodzeń od strony drogi, uzgadnianie przyłączy kanalizacji deszczowej,
 • wydawanie zezwoleń na lokalizacje urządzeń obcych w pasie drogowym (gaz., pr1d, woda, kanalizacja sanitarna, telekomunikacja, sieć ciepłownicza),
 • dzierżawienie terenów w obrębie pasów drogowych,
 • wydawanie decyzji na reklamy umieszczane w pasie drogowym i poza nim,
 • uzgadnianie dokumentacji technicznych,
 • prowadzenie parkingów na drogach publicznych i na terenach miejskich,
 • wydawanie abonamentów postojowych na płatne parkingi i na postój w strefie ograniczonego ruchu kołowego,
 • opiniowanie projektów organizacji ruchu,
 • prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym.

Dział Wykonawstwa Drogowego

prowadzi i nadzoruje prace związane z utrzymaniem dróg. Do prac tych należą między innymi:

 • utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
 • remonty nawierzchni, chodników, dróg i placów,
 • realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu drogowego,
 • wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających,
 • wykonywanie robót związanych z utrzymaniem parkingów,
 • zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników,
 • wypożyczanie urządzeń drogowych, sygnalizacji świetlnej i estrady.

Dział Utrzymania Przestrzeni Publicznej

prowadzi prace w zakresie utrzymania gminnych terenów zieleni, a także utrzymania czystości w obrębie placów i pasów drogowych – jezdni, chodników, poboczy.

Utrzymanie terenów zieleni obejmuje:

 • utrzymanie urządzonych terenów zieleni miejskiej, takich jak parki, skwery i zieleńce,
 • utrzymanie nieurządzonych terenów zieleni, takich jak nieużytki, zadrzewienia, tereny przewidziane w przyszłości pod zainwestowanie, itp.,
 • utrzymanie zieleni w pasach drogowych.

Prace te polegają, między innymi, na bieżącym sprzątaniu, koszeniu trawników i łąk, pielęgnacji drzewostanów, usuwaniu drzew zagrażających bezpieczeństwu, obsadzaniu i pielęgnacji kwietników, rabat kwiatowych, itp., jesiennym sprzątaniu liści. Do zadań Działu należy również montaż i konserwacja elementów małej architektury, takich jak ławki, place zabaw, itp.

Dział Prowadzi również ścisłą współpracę z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM w Cieszynie w zakresie utrzymania zieleni w mieście, jak również sporządzania planów nasadzeń drzew i krzewów oraz zagospodarowania i rewaloryzacji terenów zieleni.

Drugi kierunek działania – utrzymanie czystości w obrębie placów oraz jezdni, chodników i poboczy, obejmuje:

 • wywóz śmieci z koszy ulicznych,
 • ręczne sprzątanie placów, dróg i ulic,
 • mechaniczne oczyszczanie nawierzchni jezdni przy pomocy sprzętu mechanicznego – zamiatarki, polewarka,
 • sprzątanie poboczy dróg.

W okresie zimowym, Dział prowadzi odśnieżanie chodników schodów i alejek parkowych.

Dział Organizacyjny

administruje targowiskami przy ul. Katowickiej, przy ul. Sarkandra oraz w Miejskich Halach targowych przy ul. Stawowej. Pracownicy działu zajmują się również pobieraniem opłat targowych oraz zajmują się utrzymaniem taboru samochodowego oraz sprzętu mechanicznego MZD. Do innych zadań tego działu należy:

 • prowadzenie plakatowania na słupach i tablicach ogłoszeniowych miasta,
 • organizowanie zaopatrzenia materiałowego oraz zakupów inwestycyjnych,
 • prowadzenie gospodarki magazynowej,
 • gospodarka odpadami,
 • utrzymanie obiektów MZD.