Z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym w Urzędzie Miejskim w Cieszynie została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej ul. Zofii Kossak Szatkowskiej w Cieszynie.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Ul. Zofii Kossak Szatkowskiej to droga łącząca dwie drogi powiatowe – Bielską z Hallera, przebiegająca przez teren  wielorodzinnego osiedla mieszkaniowego (ok. 3 600 mieszkańców).

Zakres zadania obejmuje:
– przebudowę jezdni na dł. 1121,5 m i szer. 6 m poprzez wykonanie nowej konstrukcji podbudowy, nowej nawierzchni, ujednolicenie szerokości jezdni i poszerzenia na łukach;
– budowę dwóch jednokierunkowych dróg rowerowych szer.1,5 m o łącznej długości 2340 m;
– przebudowę chodników szer. 2 m i 1,5 m o łącznej pow. 2247 m2;
– przebudowę oświetlenia ulicznego – 27 lamp;
– wymianę 28 krat i studzienek ściekowych z przykanalikami o dł. 130 m.

Przedmiot zamówienia oraz założenia techniczne określone zostały w projekcie budowlanym opracowanym w listopadzie 2020 roku przez biuro projektowe ML Design.

Celem przedsięwzięcia jest podwyższenie parametrów techniczno – eksploatacyjnych istniejącej drogi, poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu i warunków dojazdu do zagospodarowanych terenów o zabudowie mieszkaniowej, przyległych do drogi.

Wykonawcą robót jest firma: Eurovia Polska Spółka Akcyjnaz siedzibą w Bielanach Wrocławskich ul. Irysowa 1 55 – 040 Kobierzyce

Łączna kwota inwestycji:6.128.034,97 zł brutto,w tym środki Gminy Cieszyn: 1.128.034,97 zł.

Termin realizacji: 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi nie później niż 30 dni od daty zawarcia umowy.

O postępach, związanych z przebudową ul. Zofii Kossak Szatkowskiej, będziemy Państwa informować na bieżąco.