Miejski Zarząd Dróg zajmuje się utrzymaniem drzew w obrębie pasów drogowych dróg publicznych (gminnych i powiatowych) i niektórych wewnętrznych oraz na większości terenów zieleni miejskiej – w parkach, na zieleńcach, w rezerwacie przyrody „Lasek Miejski nad Puńcóką”, itp. (z wyłączeniem np. terów spółdzielni mieszkaniowych, budynków zarządzanych przez Zakład Budynków Miejskich Sp. z o. o., wspólnoty mieszkaniowe, itp.).

Jeśli zachodzi potrzeba wycięcia drzewa lub krzewu rosnącego na terenie administrowanym przez MZD, spowodowana np. stanem zdrowotny drzewa lub celami inwestycyjnymi, należy zgłosić ten fakt najlepiej w formie pisemnej (pismo, fax, mail) lub ustnej (telefonicznie, osobiście) w MZD.

Po takim zgłoszeniu, przedstawiciel MZD dokona oceny stanu zdrowotnego lub technicznego drzewa oraz zweryfikuje podane powody jego usunięcia. Jeśli zasadność wycinki zostanie potwierdzona, MZD rozpocznie procedurę mającą na celu uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zmianami). Procedura taka trwa zwykle około 1 – 2 miesięcy.

W sytuacjach awaryjnych, gdy drzewo zagraża bezpieczeństwu ludzi i mienia, służby MZD podejmą działania zabezpieczające.