Utrzymaniem  gminnych terenów zieleni miejskiej w granicach administracyjnych miasta Cieszyna zajmuje się Dział Zieleni Miejskiej i Oczyszczania Miasta, który prowadzi prace w obszarach:

  • urządzonych terenów zieleni miejskiej, takich jak parki, skwery i zieleńce,
  • nieurządzonych terenów zieleni, takich jak nieużytki, zadrzewienia, łąki, tereny inwestycyjne, itp.,
  • pasów drogowych dróg gminnych i powiatowych.

Prace te polegają, między innymi, na bieżącym sprzątaniu, koszeniu trawników, łąk i poboczy dróg, pielęgnacji drzewostanów, usuwaniu drzew chorych i zagrażających bezpieczeństwu, obsadzaniu i pielęgnacji kwietników, rabat kwiatowych, jesiennym sprzątaniu liści, itp oraz utrzymaniu fontann (na Rynku, w Parku Pokoju, w Parku na Górze Zamkowej, Studni Trzech Braci). Do zadań działu należy również montaż i konserwacja elementów małej architektury, takich jak ławki, kosze na śmieci, płotki, place zabaw, itp.

Dział Zieleni realizuje również niektóre inwestycje związane z terenami zieleni, od etapu projektu do wykonawstwa.

Prowadzona jest także współpraca z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie   w zakresie utrzymania zieleni w mieście w tym obszarów i obiektów objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody (rezerwaty, pomniki przyrody, itp.). Pracownicy działu biorą również udział w sporządzaniu planów nasadzeń drzew i krzewów, planów zagospodarowania i rewaloryzacji terenów zieleni, rozwieszania budek lęgowych, zimowego dokarmiania ptaków, itd.

Uwaga:

Tereny zieleni położone w obszarach osiedli mieszkaniowych, budynków zarządzanych przez Zakład Budynków Miejskich Sp. z o. o., wspólnoty mieszkaniowe, itp. utrzymywane są przez administratorów tych obiektów.