Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie ogłasza przetarg pisemny na lokal użytkowy znajdujący się w budynku Miejskich Hal Targowych przy ul. Stawowej 6 , stanowiący własność Gminy Cieszyn, o powierzchni 387 m²na prowadzenie w lokalu działalności gospodarczej.

Więcej informacji pod adresem:

Ogłoszenie wolny lokal MHT

https://bip.um.cieszyn.pl/artykul/2021/34040/wolny-lokal-387m2