Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie ogłasza przetarg pisemny na lokal użytkowy znajdujący się w budynku Miejskich Hal Targowych przy ul. Stawowej 6 , stanowiący własność Gminy Cieszyn, o powierzchni 72 m²na prowadzenie w lokalu działalności gospodarczej

Osoby zainteresowane zawarciem umowy najmu mogą składać oferty do dnia 11 sierpnia 2022 roku (czwartek) do godz. 9oo w Sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie, ul. Liburnia 4, I piętro, pokój nr 203 w zamkniętych kopertach z adnotacją „ Przetarg na lokal użytkowy o powierzchni 72 m² przy ul. Stawowej 6 w Cieszynie ”. ( lokal będzie dostępny od dnia 01.08.2022r )

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 sierpnia 2022 roku (czwartek) o godz.10.00 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie.

Więcej informacji pod adresem:

Ogłoszenie wolny lokal MHT pow. 72m2

https://bip.um.cieszyn.pl/artykul/2021/32604/wolny-lokal-w-mht-72-m2