Drzewa, w których koronach występują suche, nadłamane czy porażone patogenami gałęzie lub konary oraz te, których gałęzie kolidują z istniejącymi obiektami budowlanymi (drogi, budynki, itp.) lub z urządzeniami technicznymi (np. z przewodami trakcji elektrycznych), poddawane są zabiegom pielęgnacyjnym.

Prace te zwykle polegają na usunięcie suszu i gałęzi chorych, oraz usunięciu lub skróceniu gałęzi rozrastających się w kierunku budynków, przewodów elektrycznych, opraw oświetleniowych, itp. W pasach drogowych obejmują również usunięcie gałęzi wrastających w skrajnię dróg, które utrudniają ruch samochodowy i pieszy.

W wyjątkowych przypadkach pielęgnacja drzew dotyczy cięć formujących, których celem jest kształtowanie i utrzymanie „sztucznych” form koron, np. kulistej czy piramidalnej. Takie prace regularnie wykonywane są na głogach rosnących na Rynku, Placu Teatralnym czy podzamczu a także na grabach rosnących na Placu Londzina oraz w kilku innych przypadkach.

Jeżeli drzewo rosnące na terenie parku, zieleńca czy drogi w sąsiedztwie innej posesji (np. przy prywatnym ogrodzie) wymaga przeprowadzenia pielęgnacji, fakt taki należy zgłosić w MZD. Po weryfikacji takiego wniosku, służby miejskie podejmą stosowne prace.

Zabrania się samowolnego i nieuzgodnionego z MZD przycinania gałęzi drzew lub krzewów rosnących na terenach zieleni miejskiej.

Uwaga:

Zgodnie z art. 82. ust. 1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zmianami), zabiegi w obrębie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewieniach mogą obejmować wyłącznie:
1) usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi;
2) kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat;
3) utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa.

Zatem nielegalne jest np. usuwanie wierzchołków drzew iglastych, nieuzasadnione wycinanie lub skracanie gałęzi lub konarów, itp. co często skutkuje pozostawieniem praktycznie ogołoconych pni.